MAICO MA 42


MA 42
เป็นเครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบวินิจฉัย มี 2 ช่องสัญญาณ (2 Channel Audiometer) สามารถใช้ตรวจวัดการได้ยินได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) การตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) และตรวจการได้ยินพิเศษต่างๆ

เครื่อง MA 42 มีความทนทาน ใช้งานง่าย สามารถพกพาได้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MA 42

- สามารถตรวจการได้ยินในทั้ง 2 ช่องสัญญาณได้อย่างครบถ้วน (True Two Channel Audiometer) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเลือกตรวจด้วยเสียงสัญญาณและความถี่ที่แตกต่างกันในทั้ง 2 สัญญาณ หรือใช้ชนิดของสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันในการตรวจหูข้างเดียว เช่น เสียงพูดในเสียงรบกวน และยังสามารถ tracking การกลบเสียงซึ่งจะเพิ่มเสียงรบกวนให้โดยอัตมัติ

- ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับตรวจวินิจฉัยในคลีนิกหรือตรวจเพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

- ใช้สำหรับตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) **มีแอมป์ขยายเสียงในตัวเครื่อง** (ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเลือกใช้หูฟังชนิดใส่ในช่องหู (Insert phone) ได้ (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- เลือกชนิดของเสียงสัญญาณในการตรวจได้ ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์แบบ เสียงเป็นจังหวะ เสียง warble เสียงรบกวนสำหรับกลบการได้ยิน และเสียงจากแผ่นซีดี/ SD Card /เสียงพูดผ่านไมโครโฟน 

- มีโปรแกรมสำหรับตรวจการได้ยินพิเศษต่างๆในทางคลินิก ได้แก่ SISI, Decay, ABLB, MLB, Langenbeck และ Stenger 

- ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยมีปุ่มหมุนสำหรับควบคุมระดับเสียงที่ใช้ตรวจ และปุ่มปล่อยเสียงอยู่ใกล้กัน เช่นเดียวกับปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนความถี่เสียง ทำให้ให้สามารถใช้มือเพียงข้างเดียวในการควบคุมได้ และมีจอแสดงผลเป็นจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงค่าความถี่และระดับเสียงที่ตรวจอยู่ได้ชัดเจน หรือหากตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูดก็จะแสดงคะแนนการตรวจด้วยคำพูด

- หน้าจอแอลซีดีแบบกราฟิก มีไฟพื้นหลัง แสดงค่าต่างๆ เช่น ระดับเสียง ความถี่ในขณะตรวจ และแสดงผลตรวจ 

- สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับคนไข้หรือผู้ช่วยคนไข้ และหูฟังสำหรับผู้ตรวจ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจและคนไข้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

-เก็บข้อมูลคนไข้ลงใน SD card หรือ Flash drive ในรูปของ PDF ไฟล์ได้ และต่อกับ เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลได้โดยตรง

- สามารถเลือกตรวจการได้ยินแบบการนำเสียงทางอากาศที่ความถี่สูง ได้ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อใช้ร่วมกับหูฟังความถี่สูง HDA200 (เป็นชุดอุปกรณ์เสริม)

 
Visitors: 36,104